Διαγωνισμός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
‘ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΒΑΦΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ’
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «TAILORS ROYAL PAINTS», που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Λεωφόρος Καραμανλή, αρ. 208, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (στο εξής η «διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με τα κάτωθι οριζόμενα (στο εξής ο «διαγωνισμός»).
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της διοργανώτριας www.Vaftomonos.gr σύμφωνα με τους κάτωθι όρους.
1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τις 19:00 μμ της 17ης Απριλίου 2020 έως τις 20:00 μμ της 24ης Απριλίου 2020 ( εφεξής η «Διάρκεια»).
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Από την συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από τη διοργανώτρια, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου (Β’) βαθμού.
3. ΤΡΟΠΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι την σελίδα στο Facebook του Vaftomonos.gr, να κάνουν like στη σχετική ανάρτηση (post) του διαγωνισμού, και να αφήσουν να σχόλιο στη σχετική ανάρτηση (post) του διαγωνισμού.
Έγκυρες είναι μόνο οι συμμετοχές που έχουν συμπληρώσει και τα 3 παραπάνω βήματα. Η εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση που η διαδικασία καταχώρισης δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στον διαγωνισμό.

4. ΕΠΑΘΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι είκοσι (20) συσκευασίες των δέκα λίτρων (10lt) χρώματος εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης παραγωγής της διοργανώτριας σε όποια απόχρωση επιθυμεί ο κάθε τυχερός νικητής του διαγωνισμού.
Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν τα έπαθλα – δώρα τους μέχρι και τις 15 Μαΐου 2020.
Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα τυχόν απαιτούνται για την παραλαβή των επάθλων ή για την αξιοποίηση αυτών επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον εκάστοτε νικητή.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ανωτέρω έπαθλα – δώρα με άλλα ομοειδή και ίδιας αξίας.
5. ΚΛΗΡΩΣΗ
Όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω, συμμετέχουν στην κλήρωση διεκδικώντας τα αναφερόμενα στον όρο 4 είκοσι (20).
Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την 27η Απριλίου 2020 ημέρα Δευτρα και ώρα 10:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της διοργανώτριας στις Αχαρνές Αττικής (Λ. Καραμανλή 208).
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Οι νικητές θα ενημερωθούν αμέσως μετά την κλήρωση μέσω μηνύματος στο facebook από εκπρόσωπο της διοργανώτριας .
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ
Οι νικητές, κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τη διοργανώτρια, θα παραλάβουν ταχυδρομικώς ή μέσω κούριερ τα δώρα τους στη διεύθυνση που θα υποδείξουν. Το κόστος της αποστολής θα επιβαρύνει την διοργανώτρια.
Η παράδοση του δώρου μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα κατά την απόλυτη βούληση της διοργανώτριας στις περιπτώσεις που:
• Η συμμετοχή αντίκειται στους όρους του διαγωνισμού, στην κείμενη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη.
• Οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν από τον νικητή είναι ψευδή.
• Δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
• Δεν επιθυμεί να αποδεχθεί πλήρως του όρους και τις προϋποθέσεις του δώρου ή οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος τους οποίους έχει ήδη αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ως προϋπόθεση της συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ακύρωσης της ανάδειξης κάποιου νικητή, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει νέο νικητή.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο πλαίσιο των οποίων έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.
Μετά την απόδοση των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
Η διοργανώτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παραλαβής των επάθλων ή ελαττώματα αυτών.
Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς από τη διοργανώτρια εταιρεία ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Για αυτό το λόγο, μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος συνεπάγεται την εκ των προτέρων ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και τηρηθεί από τη διοργανώτρια. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στους διαδικτυακούς της τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ καθώς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των επάθλων κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό με τη συμμετοχή και την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στο διαγωνισμό, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα βρίσκονται και θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.Vaftomonos.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρος των παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου στην ως άνω ιστοσελίδα, απαλλασσόμενη εφ’ εξής από οποιαδήποτε ευθύνη. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή σύντμησης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού σε περίπτωση ανώτερης βίας ή για σπουδαίο λόγο. Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού άνευ ετέρου και χωρίς προειδοποίηση ή να τον ακυρώσει.
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.